A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Tiếp nối nội dung tập huấn tại Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành Giáo dục khu vực phía Nam được Bộ GDĐT tổ chức tại Đà Nẵng, chiều ngày 24/10/2019, đại biểu tham dự Hội nghị được nghe TS. Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

TS. Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT

 phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; được Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/L-CTN ngày 03/12/2019 công bố và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Mục tiêu xây dựng Luật này nhằm thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước; hoàn thiện khung pháp lý về giáo dục đại học tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống để huy động mọi nguồn lực phát triển giáo dục đại học.

Quan điểm xây dựng Luật là sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học năm 2012 để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước để tạo ra đổi mới từ trong nhận thức, tư duy quản lý và phương thức quản trị giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm trọng điểm; đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực, khả thi và đảm bảo tính kế thừa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập, tạo ra bước đột phá mới trong giáo dục đại học.

Xuất phát từ mục tiêu, quan điểm và tình hình thực tế, Luật sửa đổi, bổ sung 36/73 điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012; giữ nguyên 37 điều; bổ sung 01 điều mới; bãi bỏ, thay thế một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật.

Trong nội dung báo cáo, TS. Trần Văn Đạt phổ biến những thay đổi và điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học so với Luật hiện hành, bao gồm 4 nội dung lớn. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học trong toàn hệ thống. Luật đã sửa đổi, bổ sung điều 32 về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học trong toàn hệ thống, bao gồm về tự chủ trong hoạt động chuyên môn; tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự được tập trung ở nội dung sửa đổi quy định về hội đồng trường; tự chủ về tài chính, tài sản.

Thứ hai, đổi mới quản trị đại học. Luật đã sửa đổi, bổ sung 7 điều (điều 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 32) nhằm đổi mới công tác quản trị đại học theo hướng quy định rõ cơ chế quản trị trong trường đại học công lập tự chủ, trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Thứ ba, đổi mới quản lý đào tạo. Luật đã sửa đổi, bổ sung 05 điều (điều 9, 33, 34, 50, 52) nhằm đổi mới quản lý đào tạo để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế thông qua việc xây dựng một số khái niệm tương đồng với quốc tế, xây dựng các chuẩn giáo dục đại học như chuẩn chương trình, chuẩn giảng viên, chuẩn cơ sở giáo dục đại học;...làm công cụ quản lý nhà nước, tạo không gian thống nhất trong toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, phù hợp với xu thế quốc tế.

Thứ tư, đổi mới quản lý nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học. Luật đã sửa đổi, bổ sung 14 điều (điều 4, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 38, 42, 45, 54, 68, 69) nhằm đổi mới công tác quản lý nhà nước trong điều kiện thực hiện tự chủ đại học, bao gồm: quy định các loại cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục đại học gồm đại học, trường đại học với các tiêu chí đặc trưng; quy định về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học theo Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 19-NQ/TW; quy định việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam; quy định rõ các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo và cấp văn bằng, kiểm định chất lượng giáo dục...;

Bên cạnh đó, về quản lý tài chính, tài sản, Luật đã sửa đổi, bổ sung 4 điều (điều 64, 65, 66, 67) về tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục theo hướng đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tài sản đảm bảo thông thoáng và hiệu quả, phù hợp với từng loại hình cơ sở giáo dục đại học để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ.

TS. Trần Văn Đạt cũng thông tin thêm, để triển khai hoạt động thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ GDĐT đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành tập trung triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, bao gồm: Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập.

Cũng trong buổi làm việc chiều ngày 24/10/2019, TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT giới thiệu thêm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến giáo dục.

TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT 

cũng giới thiệu thêm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến giáo dục

                                                                                                                        Văn phòng Sở


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan