A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025

Sở GDĐT vừa ban hành Kế hoạch số 1479/KH-SGDĐT, ngày 05/9/2019 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 – 2025

Kế hoạch hướng đến mục tiêu chung nhằm triển khai thực hiện chương trình GDPT ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là chương trình GDPT 2018) trên địa bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI và Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 07-CTr/TU ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục; đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Để đạt các mục tiêu trên, Sở GDĐT xác định 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau: (1) Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; (2) Triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; (3) Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông; (4) Đảm bảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; (5) Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; (6) Xây dựng tài liệu và triển khai nội dung giáo dục địa phương.

Sở GDĐT giao lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị kế hoạch triển khai chương trình GDPT giai đoạn 2019-2025 của ngành Giáo dục; triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

- Tham mưu, đề xuất với UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 của huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh, của ngành; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo, trong đó lồng ghép nội dung truyền thông, quán triệt về triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018; lưu ý chỉ đạo các trường tiểu học, THCS tổ chức cho toàn thể CBQL giáo dục, GV thường xuyên nghiên cứu, thảo  luận nội dung chương trình GDPT 2018, lồng ghép trong sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030” ở địa phương; tổ chức triển khai thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc thực hiện chương trình GDPT 2018 trình UBND huyện phê duyệt trước tháng 7 hàng năm. Kế hoạch gửi về Sở GDĐT qua Phòng Kế hoạch Tài chính.

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể và từng năm của Sở GDĐT về thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025” phù hợp với lộ trình áp dụng chương trình GDPT 2018.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT tại các cơ sở giáo dục ở địa phương theo phân cấp quản lý.

Đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc, lưu ý thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT của trường phù hợp với kế hoạch của Sở và của huyện; chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch triển khai chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch của nhà trường.

- Thực hiện truyền thông về chương trình, sách giáo khoa GDPT; tổ chức cho CBQL, GV của trường nghiên cứu, thảo  luận nội dung chương trình GDPT 2018.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

- Sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng. Đề xuất tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện chương trình GDPT 2018.

- Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phát hiện những thuận lợi, khó khăn và kịp thời đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn; Tích cực tự làm thiết bị dạy học và xây dựng học liệu điện tử của môn học, hoạt động giáo dục trong thực hiện chương trình GDPT 2018.

- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn, kế hoạch cá nhân; dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn để kịp thời đề xuất với nhà trường các biện pháp xử lý; tổng hợp ý kiến và báo cáo lãnh đạo nhà trường trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, đánh giá việc thực hiện của tổ/nhóm chuyên môn, báo cáo kịp thời về cơ quan quản lý trực tiếp theo phân cấp quản lý./.

                VPS

                                                             (Nguồn: Kế hoạch số 1479/KH-SGDĐT, ngày 05/9/2019)


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan