A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư

Sáng ngày 14/02/2020, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019-2020 và phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục 2019. Hội nghị được trực tuyến đến tất cả các điểm cầu ở địa phương theo hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy. Ông Phạm Văn Hồng và Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu chính có đại diện UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT; Lãnh đạo trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long; Hiệu trưởng các trường THCS&THPT, THPT trên địa bàn thành phố Vĩnh Long; Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Vĩnh Long; Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Long. Tại điểm cầu địa phương có đại diện UBND huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh những kết quả mà ngành Giáo dục đã nỗ lực, phấn đấu đạt được. Trong đó, đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu sắc trong toàn ngành về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đồng thời cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Chương trình hành động, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch để phát triển giáo dục. Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, giáo dục Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả tích cực góp phần tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại: Công tác quản lý giáo dục và đào tạo ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là yêu cầu về thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị dạy học một số nơi còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục: phòng thực hành, phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đồng bộ và còn thiếu. Kết quả phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS còn hạn chế.

Thời gian tới, triển khai Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành Giáo dục xác định mục tiêu chung là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực, nỗ lực, trách nhiệm của ngành Giáo dục, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân địa phương. Đảm bảo tiến độ, lộ trình, các điều kiện triển khai chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng của ngành Giáo dục đã xây dựng trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên cơ sở thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu mà chương trình, đề án, kế hoạch đề ra. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành Giáo dục tập trung chỉ đạo thực hiện 07 nhiệm vụ, giải pháp: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI và Kết luận số 51- KL/TW; (2) Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; (3) Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; xây dựng xã hội học tập; (4) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; (5) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục đào tạo; (6) Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; (7) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Cũng tại Hội nghị, Sở GDĐT triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2019-2020; phổ biến quán triệt Luật Giáo dục 2019 và các Luật được thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Đại diện Sở Y tế tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Theo gợi ý và điều hành thảo luận của Phó Giám đốc Trương Thanh Nhuận, đại biểu tại các điểm cầu tích cực tham gia trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư; công tác chuẩn bị về đội ngũ và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; công tác kiểm định chất lượng gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công tác triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt;...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GDĐT ghi nhận các ý kiến thảo luận; những đề xuất, kiến nghị của đại biểu; giao các phòng chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu đưa vào công tác quản lý chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu trong đội ngũ nhà giáo, CBQL, học sinh, sinh viên về Kế hoạch số 202-KH/TU và Kế hoạch số 73/KH-UBND về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW; cụ thể hóa thành kế hoạch của địa phương, đơn vị; xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo khoa học, khả thi, phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho Chương trình GDPT 2018; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; đẩy mạnh công tác thông tin, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

                                                                                                                                          VPS


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết