A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 03/11/2021, Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh), nhằm tạo sự thống nhất trong việc quán triệt, chỉ đạo và là căn cứ để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm rút ngắn khoảng cách chênh lệch và tiến kịp trình độ phát triển chung của cả nước. Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối tốt với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh và sức sáng tạo của người Việt Nam. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh xác định 12 nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội;  Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng, nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số; Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; Thúc đẩy phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị; Phát huy giá trị văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; Tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trƣờng đổi mới sáng tạo; Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; Tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Theo đó, Ngành Giáo dục Vĩnh Long, chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  Rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, phát huy hết hiệu quả nhân lực và cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập và học tập suốt đời hướng đến xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, chú trọng đến dạy và học trực tuyến. Giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Tăng cường giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết hợp giữa giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tạo ra sản phẩm trí tuệ, sáng tạo của địa phương. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội. Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, liên thông, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng và chất lượng; từng bước hình thành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học, cao đẳng chất lượng cao, trọng điểm của vùng. Kết hợp giữa đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương với thu hút lực lượng lao động chất lượng cao từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút người tài trong quản lý, quản trị nhà nước, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, trong đó tập trung phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng cao; thúc đẩy triển khai và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh để đến năm 2025.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

                                                                                                        H.T.P


Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan