A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Ngày 26/7/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 897/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 1 (2022 - 2025) là hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 1.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hằng năm, 100.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

Chương trình cũng đặt ra các mục tiêu như: Ít nhất 80.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Hỗ trợ thành lập 200 hợp tác xã do thanh niên làm chủ; Hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP mỗi năm.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Chương trình đưa ra 4 nhiệm vụ và giải pháp sau đây: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

                                                                                                          N.N.L


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Liễu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết