A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Năm 2020, Sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Long đề ra các nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nội dung được cụ thể trong Kế hoạch số 128 /KH-SGDĐT, ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 2020 của ngành giáo dục và đào tạo

Toàn ngành tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; triển khai thực hiện Luật , chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp về PCTN; Công văn số 1515-CV/TU ngày 14-03-2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ….

 Các đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trong công văn số 652/SGDĐT ngày 27/4/2018 của Sở GDĐT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg và công tác phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

 Sở GDĐT ban hành công văn số 1706/TB-SGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 về việc tuyển dung và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020; Sở GDĐT thực hiện quy chế công khai theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.

 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 có nội dung thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở các cơ sở giáo dục trực thuộc trên diện rộng. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các  đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về công khai đối với cơ sở giáo dục: Công văn số 1725/SGDĐT-KHTC ngày 17/10/2018 của Sở GDĐT, thực hiện Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT); Thông tư 90/2018/TT-BTC, ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đối với dơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về ngân sách (bao gồm công khai dự toán ngân sách, công khai việc sử dụng ngân sách, công khai kết quả quyết toán ngân sách, …); vị trí và hình thức công khai đảm bảo người học, người lao động tại đơn vị, người dân và các tổ chức được thuận lợi tiếp cận các thông tin.  

Nội bộ mỗi đơn vị phải thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch kế hoạch công tác; việc sử dụng kinh phí, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng và các công tác khác đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về tặng quà, nhận quà tặng theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng; theo đó, các cơ quan, cán bộ, công chức không được nhận quà tặng liên quan đến hoạt động công vụ; trường hợp không thể từ chối được thì phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phải nộp lại theo quy định. Các trường trực thuộc triển khai, áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Tiếp tục tu dưỡng đạo đức nghề giáo, tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 và Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm thông qua số điện thoại “đường dây nóng” của đơn vị được khai thác hiệu quả và đúng quy định Quyết định số 1102/QĐ-UBND, ngày 06/9/2019 của Sở GDĐT về thành lập đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động do Sở GDĐT quản lí.

                                                                                                                    Thanh tra


Tác giả: Âu Thị Thu Nguyệt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết