A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Vĩnh Long triển khai Chiến lược quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

Với mục tiêu tận dụng có hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá. Tập trung đẩy nhanh tốc độ, chất lượng tăng trưởng và bảo vệ an ninh mạng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái với phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 của tỉnh Vĩnh Long.

Theo Kế hoạch, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

- Đến năm 2025: Internet băng thông rộng phủ 100% cấp xã; cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xã hội góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; bước đầu hình thành nền kinh tế số, xã hội số. Đảm bảo 100% cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã kết nối mạng diện rộng và được đảm bảo an toàn thông tin do Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm nhận. Có 40% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã. Có 60% hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh liên quan đến người dân, doanh nghiệp đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại các kho dữ liệu mở của tỉnh (dữ liệu lớn, big data), cơ sở dữ liệu quốc gia mà không phải cung cấp lại. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Đến năm 2030: Phủ sóng mạng di động 5G toàn tỉnh để người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Hoàn thành xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong toàn quốc. Bước đầu hình thành bộ cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin và phục vụ dự báo sản xuất nông nghiệp theo thời gian thực, tạo tiền đề cho xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ giữa dự báo, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, kết nối thị trường, phát triển các ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Năng suất lao động của tỉnh đạt mức trung bình khá của cả nước.

- Tầm nhìn đến năm 2045: Vĩnh Long trở thành tỉnh nông nghiệp hiện đại, có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với năng suất lao động cao, có đủ trình độ và năng lực phát minh các công nghệ hiện đại, cung cấp các dịch vụ thông minh trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng công nghệ số.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở Ngành trong việc triển khai thực hiện, trong đó nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: Thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu; Phối hợp các sở ngành hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra sản phẩm công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về tổ chức thực hiện:

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, triển khai, đánh giá tình hình và kết quả triển khai Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch này

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ, giải pháp và phân công trong Kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện; đồng thời định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

T.K


Tập tin đính kèm
Tác giả: Ngô Tuấn Khải
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan