A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mức chi cho hoạt động lựa chọn sách khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung chi đề cập trong nghị quyết này bao gồm:

Đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh: Hỗ trợ nghiên cứu, nhận xét và đánh giá sách giáo khoa, số ngày làm việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định nhưng tối đa không quá 03 ngày/môn: 200.000 đồng/người/ngày/môn; Chi thù lao cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh: Chủ tịch: 200.000 đồng/người/môn, Phó chủ tịch: 180.000 đồng/người/môn, Thư ký: 170.000 đồng/người/môn, Ủy viên: 150.000 đồng/người/môn.

Đối với hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục phổ thông: Hỗ trợ giáo viên tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận và đánh giá đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, số ngày làm việc do Hiệu trưởng quyết định nhưng tối đa không quá 03 ngày/khối lớp/người: tối đa 50% mức chi được quy định tại điểm a khoản 1 Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND; Chi cho các thành viên tham dự cuộc họp tại cơ sở giáo dục phổ thông để thảo luận, đánh giá và đề xuất sách giáo khoa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT: tối đa 100.000 đồng/người/ngày.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2022.

                                                                                      N.N.L


Tác giả: Nguyễn Ngọc Liễu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan