Tỉnh Vĩnh Long triển khai Chiến lược quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

Tỉnh Vĩnh Long triển khai Chiến lược quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

Ngày đăng: (11/01/2022)   Lượt xem: 365
Với mục tiêu tận dụng có hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới, cơ cấu lại nền kinh ...
Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày đăng: (24/06/2021)   Lượt xem: 541
Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.