A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều về giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Theo đó, Nghị định đã Sửa đổi 25 khoản tại 16 điều (Gồm: Sửa đổi khoản 8 Điều 3; Sửa đổi khoản 3 Điều 11; Sửa đổi khoản 3 Điều 18; Sửa đổi khoản 3 Điều 25; Sửa đổi khoản 3 Điều 26; Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 26; Sửa đổi khoản 1 Điều 27; Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 28; Sửa đổi tên Điều 29; Sửa đổi khoản 1 Điều 29; Sửa đổi tên Điều 30; Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 32; Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 32; Sửa đổi khoản 3 Điều 32; Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 36; Sửa đổi khoản 4 Điều 46; Sửa đổi khoản 4 Điều 47; Sửa đổi khoản 3 Điều 48; Sửa đổi khoản 1 Điều 49; Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 49; Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 50; Sửa đổi khoản 1 Điều 68; Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 68; Sửa đổi khoản 3 Điều 68; Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 68); Bổ sung 5 khoản tại 4 điều (Gồm: Bổ sung khoản 4 Điều 11; Bổ sung khoản 4 Điều 18 ; Bổ sung khoản 3 Điều 66; Bổ sung điểm g khoản 6 Điều 68; bổ sung khoản 8 Điều 68); Bãi bỏ: khoản 1 Điều 30 và Chương IX Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Nội dung đánh giá chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật Đầu tư công; Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Đầu tư công và Nghị định này”.

Ngoài ra, Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bng tài sản của Nhà nước, giá trị quyn sử dụng đất, vn từ quỹ phát trin hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước lập và gửi cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và đơn vị đầu mi thực hin công tác giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: Quý I, 6 tháng, quý III và năm; Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khi công dự án; Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án; Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện; Báo cáo trước giám sát, đánh giá khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án; Báo cáo tổng hp công tác giám sát, đánh giá hằng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý”.

Nghị định số 01/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020./.

                                          H.T. P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan