Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định;

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, sau đó chuyển hồ sơ thẩm định đến Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra;

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên; phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

 


Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

+ Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

  • Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;
  • Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.
Hành chính điện tử