Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định sáp nhập, chia tách hoặc cho phép sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ tin học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định số 135/NĐ-CP, ngày 04/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

         Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

          * Đối với trường hợp nộp trực tiếp công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, chính xác theo quy định thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trao cho người nộp hồ sơ.

          + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

          * Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng văn bản gửi đường bưu điện hoặc gửi qua email cho người nộp biết.

          + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gửi qua đường bưu điện phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để thông báo cho người nộp biết hoàn chỉnh hồ sơ để bổ sung không quá 01 lần.

          Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

          Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, kiểm tra theo quy định;

          Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập, chia tách trung tâm hoạt động giáo dục trở lại, nếu đủ điều kiện. Nếu chưa quyết định sáp nhập, chia tách thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo địa chỉ nộp hồ sơ ban đầu hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu), cụ thể:

          * Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp:

          + Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ theo dõi hồ sơ;

          + Công chức, viên chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

          + Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

          * Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

          + Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ theo dõi hồ sơ;

          + Công chức, viên chức trả kết quả, kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

          + Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

          Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học;

          + Đề án sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm,mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

          + Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.           


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

Hành chính điện tử