Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

+ Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trường THCS&THPT, THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở giáo dục và đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Hành chính điện tử