Thanh Tra

Điện thoại: 02703.824128 – Email: [email protected]

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở theo quy định.

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở. Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.

2.4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

2.5. Tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra theo thẩm quyền.

2.6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

2.8. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.10. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở.

2.11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.12. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Nguyễn Tấn Phát

Phó Chánh Thanh tra

02703.824128 

[email protected]

2

Âu Thị Thu Nguyệt

Thanh tra viên

02703.824128

 [email protected]

3

Nguyễn Duy Tùng

Thanh tra viên

02703.824128

 [email protected]

4

Trần Thị Huỳnh Như

Thanh tra viên

02703.824128 

[email protected]

5

Mai Thị Ngọc Hằng

Thanh tra viên

02703.824128 

mtnhang@vinhlong.edu.vn