Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 02703.827260 – Email: [email protected]

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức và người lao động của cơ quan Sở; viên chức các đơn vị sự nghiệp theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành.

2.2. Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong công chức, viên chức, người lao động trong ngành; tình hình dư luận xã hội về giáo dục, từ đó tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở về công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành.      

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành.

2.4. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở xây dựng và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và hướng dẫn thực hiện theo phân cấp quản lý.

2.5. Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thẩm định các điều kiện trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình cấp trên quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục thuộc Sở.

2.6. Giúp Giám đốc Sở quản lý về biên chế, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức và lao động; hướng dẫn thực hiện theo phân cấp quản lý.

2.7. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tuyển dụng, thăng hạng, viên chức ngành Giáo dục theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2.8. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và thực hiện công tác quản lý, bố trí, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỉ luật công chức, viên chức; đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; đánh giá công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

2.9. Giúp Giám đốc Sở xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức, viên chức; bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ trong ngành theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc thực hiện theo kế hoạch chung của Ngành.

2.10. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và thực hiện thi đua, khen thưởng cho toàn ngành, lưu trữ kết quả thi đua hàng năm.

2.11. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở trong việc điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành phục vụ cho các yêu cầu công tác của toàn ngành.

2.12. Phối hợp với các trường đại học, cơ sở đào tạo, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ sở giáo dục tổ chức kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm.

2.13. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Lâm Đặng Hồng Sơn

Trưởng phòng

02703.827260
ldhson@vinhlong.edu.vn

2

Nguyễn Thiên Lan

Phó Trưởng phòng

02703.827260
[email protected]

3

Bành Kim Oanh

Chuyên viên

02703.827260
[email protected]

4

Phạm Vũ Ninh

Chuyên viên

02703.827260
[email protected]

5

Dương Thị Bích Tuyền

Chuyên viên

02703.827260
[email protected]