Phòng Khảo thí Và Kiểm định chất lượng giáo dục

Điện thoại: 02703.822173 - Email: [email protected]

 

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thẩm quyền cấp trên ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí thuộc thẩm quyền và tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh đầu cấp, thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh, quốc gia, thi nghề phổ thông.

2.2. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở đề xuất danh sách các hội đồng thi, trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ coi thi, phúc khảo bài thi và giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi theo quy chế.

2.3. Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với các đơn vị trực thuộc.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm định chất lượng các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2.6. Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở trong công tác xây dựng trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia.

2.7. Giúp Giám đốc Sở công tác kiểm tra chất lượng giáo dục trong loại hình học tập không chính quy và tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Thực hiện công tác quản lý, cấp phát, chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

2.9. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Huỳnh Tấn Khanh

Trưởng phòng

02703.822173

 [email protected]

2

Nguyễn Phương Toàn

Phó Trưởng phòng

02703.822173

 [email protected]

3

Nguyễn Thanh Văn

Chuyên viên

02703.822173

 [email protected]

4

Nguyễn Thị Diễm Phượng

Chuyên viên

02703.822173

 [email protected]