Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Điện thoại: 02703.822988 – 0703.826103 – Email:[email protected]

 

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tài chính và cơ sở vật chất trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp Giám đốc Sở xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ cấu đầu tư, quy hoạch mạng lưới trường học, các dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với các địa phương, các ngành thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.2. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp I về kế hoạch tài chính theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lập dự toán, phân bổ kinh phí trình Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức kiểm tra, xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở và tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính gửi Sở Tài chính đúng quy định. Hướng dẫn, tổng hợp, chỉ đạo công khai tài chính tại cơ sở giáo dục đúng quy định nhà nước hiện hành.

2.3. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Ngành khi được các cấp có thẩm quyền giao. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quy định đầu tư xây dựng cơ bản đúng theo quy định hiện hành và xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục - đào tạo. Tổ chức thực hiện theo quy định nhà nước khi cơ quan Sở được giao làm chủ đầu tư.

2.4. Giúp Giám đốc Sở xây dựng các chương trình, dự án và dự kiến phân cấp kinh phí đầu tư từng năm, giai đoạn cho ngành Giáo dục và đào tạo; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố  trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực giáo dục đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý. Xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Hướng dẫn thủ tục mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản tại các cơ sở giáo dục theo đúng quy định pháp luật. Tham gia Tổ mua sắm, đấu thầu, nghiệm thu mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa.

2.6. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư cho giáo dục của các tổ chức phi chính phủ (nếu có) khi được triển khai. Phối hợp phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản được tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân đối với ngành giáo dục đúng quy định.

2.7. Giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính cơ quan Sở, thực hiện công khai theo quy định các khoản dự toán kinh phí hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm và thông qua tập thể cán bộ, công nhân viên S thống nhất thực hiện. Hướng dẫn thủ tục chi, thực hiện thanh quyết toán, lưu trữ hồ sơ kế toán; lập báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính đúng quy định nhà nước hiện hành.

2.8. Giúp Giám đốc Sở quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở đúng quy định và hiệu quả. Phối hợp phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở và tổ chức quản lý, xử lý tài sản công tại đơn vị đúng quy định hiện hành.

2.9. Giúp Giám đốc Sở thu thập, xử lý và khai thác các số liệu, tư liệu, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác lập kế hoạch, tài chính, thống kê, xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo. Phối hợp phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ thống kê toàn ngành, dự báo phát triển giáo dục - đào tạo; thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

2.10. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở giúp Giám đốc Sở dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tham mưu và giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục ở địa phương; kiểm tra kinh phí và việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

2.12. Trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản theo thẩm quyền, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực kế hoạch tài chính và xây dựng trong toàn ngành, đề nghị mức khen thưởng, chuẩn bị nguồn kinh phí cho khen thưởng.

2.13. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đội ngũ làm công tác kế hoạch tài chính, kế toán, quản lý các cơ sở vật chất trong toàn ngành.

2.14. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Nguyễn Anh Kiệt

Phó Trưởng phòng

02703.822988

[email protected]

2

Tăng Thị Thanh Tâm

Kế toán

02703.826103

[email protected]

3

Nguyễn Văn Phước

Kế toán

02703.822988 

[email protected]

4

Thái Thị Phương Mai

Kế toán

02703.826103

[email protected]

5

Trần Bình Hoàng

Chuyên viên

02703.822988

[email protected]