Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục thường xuyên

Điện thoại: 02703.823376, Email: [email protected]

 

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh; công tác quản lý học sinh; giáo dục thể chất ngoại khóa; văn nghệ; y tế trường học; vệ sinh môi trường; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học; công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về giáo dục trung học

2.1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục trung học.

2.1.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh.

2.1.3. Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của tất cả loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh ở từng học kỳ và năm học. Đề xuất với Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục trung học.

2.1.4. Giúp Giúp Giám đốc Sở xây dựng nội dung, kế hoạch, hướng dẫn công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc trung học theo định kỳ và thường xuyên.

2.1.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

2.1.6. Ngoài những nhiệm vụ chính nêu trên còn tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở thực hiện một số công tác cụ thể sau:

a) Xây dựng các loại hình trường, lớp, mô hình trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia - kiểm định chất lượng giáo dục thuộc giáo dục trung học ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

b) Giúp Giám đốc Sở xét duyệt danh mục và chọn mẫu thiết bị giáo dục trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng các biểu mẫu, hồ sơ sổ sách phục vụ chuyên môn bậc trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Giúp Giám đốc Sở theo dõi hoạt động các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến cấp trung học.

d) Phối hợp với Văn phòng tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết chuyển trường của học sinh các trường trung học phổ thông theo đúng thủ tục quy định.

đ) Giúp Giám đốc Sở kiểm tra công tác quản lý dạy và học, theo dõi, đánh giá công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị giáo dục thuộc cấp trung học.

e) Giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh trung học trong tỉnh.

g) Giúp Giám đốc Sở quản lý việc dạy thêm, học thêm. Cấp giấy phép dạy thêm cho các đối tượng có nhu cầu dạy thêm, học thêm theo quy định của UBND tỉnh. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc dạy thêm, học thêm theo quy định.

2.1.7. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ giúp Giám đốc Sở về công tác sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; việc thực hiện chế độ chính sách và quy hoạch đội ngũ.

2.2. Về giáo dục thường xuyên

2.2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

2.2.2. Giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, quản lý giáo dục thường xuyên: các lớp bổ túc theo chương trình giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, các loại hình giáo dục thường xuyên.

2.2.3. Giúp Giám đốc Sở đề xuất các biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên; theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

2.2.4. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công để đẩy mạnh hoạt động giáo dục thường xuyên trong tỉnh theo thẩm quyền.

2.2.5. Giúp Giám đốc Sở quyết định thành lập, quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp Thanh tra Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc dạy ngoại ngữ, tin học theo quy định.

2.3. Về giáo dục chuyên nghiệp

2.3.1. Phối hợp thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hàng năm theo quy chế và thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.2. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện liên kết đào tạo cao đẳng sư phạm, đại học chính quy và không chính quy của các cơ sở liên kết mở lớp tại địa phương theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3.3. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật.

2.4. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh; công tác quản lý học sinh; giáo dục thể chất ngoại khóa; văn nghệ; y tế trường học; vệ sinh môi trường; các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác Đoàn, Đội, Hội, các đoàn thể trong trường học

2.4.1. Giúp Giám đốc Sở tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống văn hóa cho học sinh, học viên. Theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong học sinh, học viên, tình hình dư luận xã hội về giáo dục, từ đó tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở về công tác quản lý học sinh, học viên.

2.4.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức lối sống; các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường cho học sinh, học viên; chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

2.4.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các phong trào, hội thi về thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ và tổ chức thực hiện các cuộc vận động liên quan đến lĩnh vực học sinh, học viên.

2.4.4. Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra các công tác: giáo dục thể chất ngoại khóa, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ, công tác chữ thập đỏ, y tế trường học, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo năm học trong toàn ngành.

2.4.5. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với học sinh, học viên trong và ngoài nước.

2.4.6. Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp luật.

2.4.7. Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo tăng cường công tác đoàn thể trong nhà trường; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2.4.8. Tham mưu và đề xuất giúp Giám đốc Sở thực hiện một số nhiệm vụ đối với công tác học sinh như sau:

a) Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tổ chức thực hiện, tổng hợp đánh giá tình hình công tác học sinh, học viên trong tỉnh.

b) Cùng các ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các trường thực hiện các văn bản quy định về đạo đức, lối sống văn hóa trong học sinh, học viên.

c) Định hướng chương trình phát triển thanh niên và thực hiện chính sách đối với học sinh, học viên.

d) Theo dõi, quản lý học sinh, học viên; hướng dẫn các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục. Tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đoàn, Đội, Hội trong học sinh, học viên.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2.6. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Đỗ Ý Ly

Trưởng phòng

02703. 823376

[email protected]

2

Nguyễn Hoàng Phong

Phó Trưởng phòng

02703. 823376

[email protected]

3

Trương Thuận Cần

Chuyên viên

02703. 823376

[email protected]

4

Lê Hoàng Ân

Chuyên viên

02703. 823376

[email protected]

5

Nguyễn Thành Khoa

Chuyên viên

02703. 823376

[email protected]

6

Nguyễn Trúc Phương

Chuyên viên

02703. 823376

[email protected]

7

Hà Kim Thúy

Chuyên viên chính

02703. 823376

[email protected]

8

Huỳnh Thanh Sơn

Chuyên viên chính

02703. 823376

[email protected]

9

Phạm Minh Thông

Chuyên viên chính

02703. 823376

[email protected]

10

Lê Thái Bình

Chuyên viên

02703. 823376

[email protected]