Phòng Giáo Dục Mầm non - Tiểu Học

Điện thoại: 02703.826104 – Email: [email protected]

 

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thẩm quyền cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục mầm non giáo dục tiểu học.

2.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học đã được các cấp có thẩm quyền ban hành.

2.3. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trong tỉnh. Đề xuất Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

2.4. Một số nhiệm vụ cụ thể:

2.4.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu và giúp Giám đốc Sở hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng và thực hiện kế hoạch xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu, phổ cập giáo dục mầm non ở địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4.2. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các quy chế, quy định các loại hình trường, lớp mầm non, tiểu học; thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục của tất cả loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non, tiểu học theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với tình hình thực hiện của địa phương.

2.4.3. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, quản lý tốt các điều kiện, tiêu chuẩn các loại hình trường lớp, mô hình trường trọng điểm; hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia - kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch đề ra;

2.4.4. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn kiểm tra định kỳ của cấp tiểu học theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4.5. Giúp Giám đốc Sở sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách và quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học.

2.4.6. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ giúp Giám đốc Sở về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học. Tổ chức hoặc hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cho đội ngũ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non, tiểu học theo phân công của Giám đốc Sở.

2.4.7. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở giúp Giám đốc thành lập các hội đồng thuộc giáo dục mầm non, tiểu học; tham gia các hội đồng có liên quan đến giáo dục mầm non, tiểu học.

2.4.8. Giúp Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra, thanh tra các phòng giáo dục và đào tạo, các trường mầm non, tiểu học thực hiện các hoạt động giáo dục, và các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

2.4.9. Chủ động tổ chức, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị liên quan hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo, các trường mầm non, tiểu học triển khai, thực hiện các hoạt động ngoại khóa, tham gia đúng trách nhiệm với các công việc theo phân công của Giám đốc Sở.

2.4.10. Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non, tiểu học theo phân công của Giám đốc Sở.

2.4.11. Tổ chức theo dõi, tham mưu, đề xuất, đánh giá công tác thi đua khen thưởng các đơn vị, cá nhân; sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác giáo dục mầm non, tiểu học; tham gia viết bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên trang thông tin điện tử của ngành.

2.4.12. Giúp Giám đốc Sở tổ chức các hội thi dành cho giáo viên và học sinh mầm non, tiểu học.

2.4.13. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh, các lực lượng xã hội có liên quan để tổ chức và tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo phân công của Giám đốc Sở. Thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non và phổ biến kiến thức khoa học về chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng.

2.4.14. Tổ chức, hướng dẫn việc sử dụng, bảo quản sách giáo khoa và thiết bị dạy học; tham gia thẩm định đồ dùng dạy học theo thẩm quyền được phân công.

2.4.15. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm; báo cáo đột xuất về các nội dung có liên quan.

3. Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

1

Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm

Trưởng phòng

02703.826104

 [email protected]

2

Lê Thanh Vân

Phó Trưởng phòng

02703.826104

  [email protected]

3

Trần Thị Mỹ Phương

Chuyên viên

02703.826104 

[email protected]

4

Nguyễn Bảo Quốc

Chuyên viên

02703.826104 

[email protected]

5

Bùi Minh Huy

Chuyên viên

02703.826104 

[email protected]