Văn phòng
Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019

Ngày 26 tháng 2 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 142/KH-BGDĐT về công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019 của ngành giáo dục nhằm tuyên truyền, thông tin các kết quả nổi bật về giáo dục trong tất cả các lĩnh vực và bậc học của năm học 2018-2019 tới mọi tầng lớp xã hội, để người dân hiểu, đánh giá đúng về những nỗ lực của ngành. Qua đó tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành theo tinh thần của Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nội dung truyền thông bao gồm: Những chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với các cấp học và trình độ đào tạo; các chủ trương, chính sách mới ừong việc nâng cao chất lượng dạy và học; Kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương và cơ sở đào tạo; Giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành; Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề "nóng" về giáo dục và đào tạo mà báo chí, truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch một cách hiệu quả; chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để chủ động cung cấp thông tin, tổ chức tuyên truyền về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại cơ sở.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) để thống nhất nội dung thông tin và định hướng tuyên truyền về các vấn đề nóng được xã hội quan tâm.

Chủ động viết bài phản ánh về các hoạt động giáo dục đào tạo tiêu biểu tại cơ sở gửi về Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) để tổ chức truyền thông trên cổng thông tin điện tử của Bộ và trên các báo, đài Trung ương.

Cung cấp thông tin giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt của địa phương, các cơ sở giáo dục, gửi về Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) trong việc tổ chức các đoàn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình đi thực tế phản ánh tình hình giáo dục và đào tạo tại địa phương./.

                                                                                                                                             T.T.T

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi