Thanh tra
Kết luận thanh tra chuyên ngành các Trường: THCS&THPT Hiếu Nhơn, THPT Lưu Văn Liệt, THPT Hựu Thành, THPT Vĩnh Xuân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành các Trường: THCS&THPT Hiếu Nhơn, THPT Lưu Văn Liệt, THPT Hựu Thành, THPT Vĩnh Xuân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.

Đoàn thanh tra Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 04 đơn vị trên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung thanh tra gồm:

1. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường.

2. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và những cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.

3. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các bộ phận có liên quan trong công tác quản lý, bồi dưỡng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học; thực hiện đánh giá xếp loại công chức, viên chức và người lao động; đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

4. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, của kế toán, thủ quỹ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tài chính.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 19/02/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Ngày 08/3/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Kết luận thanh tra số 304/KL-SGDĐT.

Nhìn chung các đơn vị thanh tra đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rất tâm huyết, tận tâm với nghề, hết lòng vì trường lớp và học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, đặc biệt công tác quản lý tài chính có chuyển biến rất tích cực, không có đơn vị vi phạm nguyên tắc tài chính đến mức phải thu hồi nộp tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra Sở, đây là thành tích đáng được biểu dương và nhân rộng cho tất cả các đơn vị trực thuộc Sở. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định được Đoàn thanh tra chỉ ra để các đơn vị được thanh tra và các trường cùng loại hình cùng rút kinh nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 86/2011/NĐ-CP để các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan xem nắm thông tin./. 

                                                                                                                                   Thanh tra Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi