Văn phòng
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ qui định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan, tập trung triển khai, thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật mạng, đường truyền, thiết bị tin học cần thiết để phục vụ việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử tại cơ quan, đơn vị.

 - Sử dụng thống nhất Hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định số 910/QĐ-UBND, ngày 14/5/2018 để quản lý, khai thác, xử lý văn bản điện tử đi, đến, trình ký, phê duyệt văn bản, chỉ đạo, điều hành công việc,... trong nội bộ cơ quan, đơn vị thông qua ứng dụng trên môi trường mạng.

 - Triển khai thực hiện ứng dụng đồng bộ Hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh trong nội bộ cơ quan (bao gồm các đơn vị trực thuộc) cho tất cả cán bộ, công chức và viên chức có tham gia khai thác, xử lý văn bản điện tử để phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử qua Hệ thống thông tin quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh; đảm bảo thực hiện quản lý văn bản đến, văn bản đi, ký số văn bản điện tử, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

 - Thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản điện tử; cách thức, vị trí ký số theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ. Khi phát hành văn bản điện tử cơ quan ban hành lưu hồ sơ văn bản điện tử trên ứng dụng; đồng thời lưu bộ văn bản hồ sơ giấy tại cơ quan theo Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long, ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND, ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh./.

                                                                                                                            T.T.T

                                                                                                             (Theo Chỉ thị 05/CT-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi