Văn phòng
Chỉ thị nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 về công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Thứ hai, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN.

Thứ ba, Xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự quốc phòng.

Thứ tư, Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các Thông tư, Quyết định của Bộ về chương trình GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; chủ động chọn nguồn đào tạo giáo viên GDQP&AN theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                                                                                  VPS

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi