Văn phòng
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND, ngày 07/3/2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các sở, ban, ngành đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác đặt ra, góp phần đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư hiệu quả, giảm thiểu cháy, nổ xảy ra; bảo đảm điều kiện về trang bị phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Sở GDĐT Vĩnh Long được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên./.

                                                                                                                            Văn phòng 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi