Văn phòng
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 06/3/2019 về thực hiện công tác PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục đích tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác PCTN; chủ động thực hiện việc đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định Luật PCTN; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác PCTN; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

Các nội dung trọng tâm của kế hoạch:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc tác hại, nguy cơ của tham nhũng với sự nghiệp phát triển của đất nước nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng tham gia tích cực PCTN.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN trên địa bàn tỉnh; Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị, địa phương theo quy định luật PCTN.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; ban hành và công khai các bộ thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  

- Thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ; Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Thiết lập, công khai các hình thức tiếp nhận tố cáo hành vi tham nhũng (số điện thoại đường dây nóng…) thụ lý, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn của công dân, giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc ngành, địa phương quản lý; Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý thanh tra; kiểm toán; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị đúng theo Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ;

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của Nhân dân đối với công tác PCTN; có kế hoạch bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định.

- Phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí phát thanh, truyền hình về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và kết quả trong việc thực hiện công tác PCTN.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh PCTN theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo./.

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi