Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng, giai đoạn 2018-2025 của Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng, giai đoạn 2018-2025.

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2025 trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật. chia ra hai giai đoạn thực hiện:

Giai đoạn 2019-2020: có 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng, được cung cấp kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp và 60% cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật; thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và có 2/8 huyện, thị xã, thành phố thực hiện thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật;

Giai đoạn 2020-2025: có 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng, được cung cấp kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp và 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật; có 7/8 huyện, thị xã, thành phố thực hiện thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ giáo dục phù hợp với trẻ em khuyết tật; hướng dẫn các dịch vụ giáo dục phù hợp cho trẻ em khuyết tật, triển khai mô hình giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng theo chức năng của ngành./.

                                                                                                                                    H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi