Văn phòng
Ngành Giáo dục Vĩnh Long tuyên truyền về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 nhằm mục đích sau:

Thứ nhất, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết;

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Tổng điều tra năm 2019 thu thập thông tin từ: Các hộ dân cư, nhà dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, chùa, ký túc xá, người lang thang cơ nhỡ,...; không thu thập thông tin những người thuộc ngành Quốc phòng, Công an quản lý.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng hai loại phiếu để thu thập thông tin:

Phiếu điều tra toàn bộ: Gồm các thông tin về dân số; các đặc điểm cá nhân; Giáo dục và đào tạo và thông tin về nhà ở;

Phiếu điều tra mẫu: Gồm các Thông tin về dân số; các đặc điểm cá nhân; Giáo dục và đào tạo; di cư; việc làm; lịch sử sinh của phụ nữ; người chết của hộ và thông tin về nhà ở./.

                                                                                                                                            H.T.P

                                                                                                                 (Theo Công văn số 271/SGDĐT-VP )

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi