Thông tin chuyên đề
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), người lao động và học sinh trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật; phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Trong thời gian qua ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được một số kết quả tốt trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật:

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020".

Các trường học nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống vi phạm pháp luật bằng nhiều hình thức như: trang bị tủ sách pháp luật các loại tài liệu về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của học sinh trong việc chấp hành pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho CBGVNV và học sinh về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 07/QCPH-CA-GDĐT, ngày 23/3/2016 giữa Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Vĩnh Long. Tăng cường kiểm tra hoạt động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở các trường học. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường, Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, đặc biệt là ngành công an để phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong và ngoài khu vực trường học. Phối hợp với công an, dân phòng thường xuyên kiểm tra xung quanh khu vực các trường học trước và sau mỗi buổi học để giúp nhà trường giữ gìn an ninh trật tự. Tổ chức cho CBGVNV và học sinh đăng ký phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh cá biệt; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong tuần đầu năm học, thông qua các tiết chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cho học sinh. Chỉ đạo các trường học phối hợp với Công an tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề về các nội dung liên quan tới tình hình ANTT và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động làm cơ sở cho việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh.

Các trường học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; tích hợp, lồng ghép vào chương trình dạy học chính khóa ở môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Sinh học và các hoạt động giáo dục khác trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; lồng ghép giáo dục về việc chấp hành pháp luật trong học sinh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa trường học, gia đình và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xảy ra trong trường học nhằm bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Lập hòm thư tại các đơn vị trường học, phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng vi phạm pháp luật trong giáo viên, học sinh; xây dựng và tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm trong trường học.

Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh trên trang thông tin điện tử của các trường học. Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm nâng cao năng lực, kĩ năng khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích; giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh.

Công tác phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong ngành mặc dù được sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện, tuy nhiên vẫn còn không ít hạn chế như: Các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đi vào chiều sâu, chưa hấp dẫn học sinh; tài liệu phục vụ công tác truyên truyền về an ninh trật tự trường học phong phú; các dịch vụ kinh doanh gần khu vực cổng trường xuất hiện nhiều, làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục ngăn chặn các tệ nạn xã hội gây ra cho nhà trường; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và cơ quan công an và chính quyền địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ nên việc kiểm tra, giám sát việc tụ tập của học sinh chưa kịp thời.

Với phương châm tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa là chính, trong thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Thứ nhất là, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Phát huy tinh thần tự giác, xây dựng khối đoàn kết, chung tay xây dựng "Trường học an toàn về an ninh trật tự".

Thứ hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho CB            QL, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong từng trường học về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Củng cố và xây dựng lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường để kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

            Thứ ba là, thường xuyên tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa trường học và công an địa phương nơi trường đóng trụ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động dịch vụ Internet, trò chơi điện tử,…làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và an ninh trật tự trường học.

Thứ tư là, xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phòng chống tội phạm của địa phương và gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục các em. Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục học sinh nhất là học sinh mầm non, tiểu học; vai trò và hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp với nhà trường, đoàn thể chính quyền để quản lý, giáo dục, rèn luyện giúp các em học tập tốt, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thứ năm là, tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích; giảm thiểu tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh.

Thứ sáu là, tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện, từ đó giảm thiểu tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh.

Từ năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức bắt đầu với lớp 1. Với chương trình này, mục tiêu giáo dục phổ thông sẽ được cụ thể hóa giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin; có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm; người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo; đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới. Để thực hiện mục tiêu đó, ngành Giáo dục rất cần sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành; của các đoàn thể, phụ huynh, cộng đồng trong công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống vi phạm pháp luật trong trường học nói riêng, giúp các em học sinh tích cực học tập và rèn luyện và trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt./.

                                                                                                                              LĐHS

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi