Thông tin chuyên đề
Giải pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

Vấn đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình những năm qua đã được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật như: Luật Bình đẳng giới được Quốc hội (khóa IX) thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/10/2006. Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, gia đình, cá nhân trong thực hiện bình đẳng giới. Ngày 21/11/2007, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH11 quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp tốt với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh trong toàn ngành, đưa nội dung tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới vào kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm của các đơn vị, trường học. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 07/QCPH-CA-GDĐT ngày 22/3/2016 giữa Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành GD&ĐT. Chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam bằng nhiều hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Sở GD&ĐT thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành GD&ĐT, đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới và công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành GD&ĐT tỉnh cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn.

Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành GD&ĐT tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến đến CBGVNV trong ngành về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020; Chương trình hành động của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong ngành GD&ĐT,... Tổ chức phổ biến, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng như: Tập huấn kiến thức về giới, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ nữ giáo viên trong ngành; tổ chức tọa đàm với chủ đề "Phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"… Hàng năm nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) các đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động như: Hội diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao gia đình, tổ chức biểu dương, gặp mặt gia đình tiêu biểu xuất sắc, nói chuyện chuyên đề về công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Hàng năm, Sở GD&ĐT phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động gắn với nội dung chuẩn mực người phụ nữ ngành giáo dục thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước lồng ghép các phong trào thi đua: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc",... qua các mô hình cụ thể, tiêu biểu. Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, tọa đàm về hạnh phúc gia đình vào những ngày lễ kỉ niệm 20/10; 8/3; 28/6; 20/11,… tạo được không khí cởi mở, thân thiện để nữ CBGVNV có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục còn chú trọng đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, phát huy tốt việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, đặt tủ sách tại các cơ quan, đơn vị trường học, tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh được tiếp cận, tìm hiểu, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; các đơn vị trường học tổ chức lồng ghép tuyên truyền các văn bản Luật Hôn nhân Gia đình, Luật Bình Đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản khác có liên quan cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Mặt khác, đội ngũ CBGVNV ngành GD&ĐT có ý thức chia sẻ, sắp xếp công việc gia đình và xã hội một cách hài hòa, có ý thức trách nhiệm, có trình độ nhất định nên tình trạng bạo lực gia đình không xảy ra, cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc, cán bộ, giáo viên nữ có điều kiện giao lưu học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, trong công tác đồng thời khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong xã hội. Điều này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong Ngành. Từ đó đã hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình trong ngành giáo dục vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các văn bản thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới ở một số đơn vị chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới; một số ít đơn vị trường học chưa tổ chức được các hoạt động tuyên truyền có hiệu quả,…

Để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong ngành GD&ĐT hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, trong thời gian tới các trường học cần tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong từng cơ sở giáo dục về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới trong ngành Giáo dục, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của CBGVNV về bình đẳng giới, về quan hệ đối xử giữa nam và nữ, giúp nữ CBGVNV khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Thứ hai, các trường học thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào môn học Giáo dục công dân, môn Sinh học và các môn học có liên quan, đồng thời kết hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường phổ thông theo quy định tại Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm thúc đẩy bình đẳng giới; giáo dục kỹ năng sống ở các cấp học trong trường phổ thông; giáo dục phòng, chống các tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái; đưa nội dung về bình đẳng giới vào các chương trình bồi dưỡng, đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tích cực từng bước xóa bỏ định kiến giới.

Thứ ba, phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục chỉ đạo các phong trào, các cuộc vận động hỗ trợ nữ cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, tổng kết các sáng kiến kinh nghiệm của các giáo viên nữ để khen thưởng nhằm khơi dậy tiềm năng của cán bộ, giáo viên nữ trong ngành, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nữ tham gia, giao lưu học hỏi kinh nghiệm các gương điển hình trong đơn vị, trong ngành.

Thứ tư, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội cho nữ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống, có điều kiện để vươn lên trong học tập, công tác nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Luôn tạo điều kiện để phụ nữ trong ngành được đào tạo, bồi dưỡng, được thụ hưởng mọi quyền bình đẳng và có điều kiện để phát huy vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

                                                                                                                                          LĐHS 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi