Kế hoạch tài chính
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày 07 tháng 01 năm 2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 59/BHXH-TCKT về việc  hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Theo đó, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Các cơ sở giáo dục cần thực hiện các công việc sau:

Hàng năm, trước ngày 31/10 lập và gửi Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Mẫu số 01a/BHYT; Danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác theo Mẫu số 02/BHYT ban hành kèm theo Công văn này.

Thực hiện việc trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban theo năm tài chính, tính từ tháng đủ điều kiện nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

Rà soát lại danh sách các cơ sở giáo dục đủ điều kiện, xác định lại số tiền trích chăm sóc sức khỏe ban đầu được để lại đơn vị năm 2019 theo quy định tại Điều 33, khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để: quyết toán vào quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2019 số kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đủ điều kiện, mức trích theo quy định; thu hồi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đã trích chuyển cho đơn vị không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; thực hiện bù trừ vào số tiền trích chăm sóc sức khỏe ban đầu được để lại đơn vị của kỳ sau hoặc năm sau đối với số kinh phí CSSKĐ đã trích chuyển cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện cao hơn mức trích quy định tại Điều 33 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP./.

                                                                                                                                     H. T. P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi