Chính trị tư tưởng
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, xây dựng ý thức chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học tập pháp luật của mỗi người, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Một là, phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 4073/BGDĐT-PC ngày 07/9/2018 của Bộ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế.

- Hai là, tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Ba là, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" và các hoạt động tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bốn là, tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), tuyên truyền, phổ biến Luật sau khi được Quốc hội thông qua.

- Năm là, phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học, sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL tại các cơ sở giáo dục./.

                                                                                                                                          T.T.T

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi