Giáo dục mầm non
Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025

Ngày 30/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 428/BGDĐT-CSVC về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án; rà soát, xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất; rà soát, xác định nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học.

Về xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án: trên cơ sở thực trạng cơ sở vật chất trường học của địa phương, khả năng cân đối các nguồn vốn, các địa phương lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể và từng năm, trong đó lưu ý:

- Rà soát, thống kê, xác định nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đầu tư giai đoạn 2017-2020 theo các mục tiêu của Đề án;

- Kinh phí thực hiện giai đoạn 2017-2020: Nguồn Trái phiếu Chính phủ; nguồn vốn hỗ trợ thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; nguồn vốn ngân sách trung ương cho sự nghiệp giáo dục, ngân sách địa phương; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác;

- Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đầu mối, chủ trì tổng hợp, đề xuất phương án đầu tư, triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về rà soát, xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất: căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025; định hướng xây dựng nông thôn mới của địa phương; đề xuất danh mục đầu tư và sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên đầu tư (ưu tiên phòng học cho cấp tiểu học, phòng học bộ môn cho cấp trung học cơ sở) và đề xuất nhu cầu, các nguồn vốn đầu tư.

Về rà soát, xác định nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học: đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và các cơ quan có liên quan, rà soát, thống  kê, xác định nhu cầu mua sắm bổ sung thiết bị dạy học giai đoạn 2017–2020, xác định yêu cầu vốn thực hiện mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, trong đó có đề xuất cụ thể phần vốn ngân sách Trung ương cho sự nghiệp giáo dục để hỗ trợ địa phương, ngân sách hàng năm của địa phương và vốn huy động khác./.

                                                                                                                                H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi