Giáo dục trung học
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 24/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 344/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh và tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường… (giáo dục địa phương); Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT; xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho việc thực hiện và trình UBND tỉnh xem xét, bố trí ngân sách, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các Chương trình, dự án, Đề án.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho việc thực hiện và trình UBND xem xét, bố trí ngân sách, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các Chương trình, dự án, Đề án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác được quy định tại Chỉ số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018; tổ chức rà sóat, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên để thực hiện chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm để thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017-2025; Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt trong quá trình thực hiện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh.

Các cơ sở giáo dục phổ thông: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh của trường; tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận nội dung chương trình giáo dục phổ thông; đánh giá, đề xuất kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; sữa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường; lựa chọn sách giáo khoa để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn và cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá, tích cực làm thiết bị dạy học, xây dựng học liệu điện tử, tích cực tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và xã hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung./.

                                                                                                                                     H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi