Giáo dục trung học
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 284/BGDĐT-GDQPAN về việc hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (BDKTQPAN) năm 2019.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt là đơn vị) chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính: Quán triệt, triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác QPQS, GDQPAN; Kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự, huấn luyện lực lượng tự vệ; Thực hiện công tác phòng thủ dân sự, phối hợp với cơ quan quân sự, địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ; Thanh tra, kiểm tra công tác QPQS và BDKTQPAN các đối tượng; Bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng, quân sự và khen thưởng.

Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các kế hoạch, đồng thời báo cáo kết quả công tác về Bộ theo đúng thời gian quy định./.

                                                                                                                              T.T.T

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi