Chính trị tư tưởng
Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ngày 23/01/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức của Cơ quan Sở GD&ĐT, Công đoàn Ngành GD&ĐT, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long.

Đ/c Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XII) và Nghị quyết của Tỉnh ủy

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019"; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 13/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ngay sau Hội nghị triển khai quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ viết bản thu hoạch cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, nắm vững, hiểu rõ những vấn đề cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện thiết thực, hiệu quả những nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp, sát với nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị./.

                                                                                                                               L.Đ.H.S

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi