Văn phòng
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quyết định Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quyết định số 68/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định năm 2019 là năm tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế trong đó tập trung tiếp thu, chỉnh lý và trình Quốc hội dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), ban hành kịp thời theo quy định các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học; củng cố công tác thanh tra; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; các nhiệm vụ triển khai theo tiến độ do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao; các nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung giải quyết theo đặc thù của từng đơn vị.

Nội dung Quyết định được ban hành với những mục tiêu chủ yếu như sau:

1. Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích; thực hiện tốt vệ sinh trường học và y tế học đường; tăng cường các hoạt động giáo dục rèn luyện thể chất, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

2. Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; đôi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục mầm non.

3. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông. Phấn đấu năm học 2019-2020 có 92,6% học sinh cấp trung học cơ sở và 74,4% học sinh cấp trung học phổ thông đi học đúng độ tuổi.

4. Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo. Nâng xếp hạng chỉ số hợp tác nghiên cứu nhà trường - doanh nghiệp năm 2019 tăng 3-5 bậc; nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm nguồn nhân lực năm 2019 tăng 3-5 bậc.

5. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện sau sáp nhập; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xóa mù chữ đến năm 2020, Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; thúc đẩy việc học tập của người lớn; đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài./.

                                                                                                                           T.T

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi