Kế hoạch tài chính
Hội nghị triển khai thực hiện dự toán năm 2019 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày 14/01/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự toán năm 2019 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 10. Sở GDĐT công khai phân bổ dự toán năm 2019 cho các trường THPT, THCS-THPT và các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại hội nghị, Sở GDĐT đã lưu ý việc tổ chức quản lý và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đúng quy định hiện hành.

Đối với công tác thu: thực hiện đúng quy định về học phí , đề án sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết, quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dạy thêm, học thêm trong nhà trường,…phải theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp có thẩm quyền.

Đối với chi NSNN: Sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí do NSNN cấp. Chi tiêu phải đúng niên độ kế toán, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo an sinh xã hội theo chế độ nhà nước quy định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm túc các quy định Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện chế độ kế toán đúng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thực hiện cơ chế tài chính để tạo nguồn thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2019 theo quy định. Thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với NSNN và Thông tư số 10/2005/TT-BTC đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định hiện hành.

Cũng tại Hội nghị, Sở GDĐT đã triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 10 có liên quan ngành giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018)

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở GDĐT nhấn mạnh về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện, điều hành kinh phí ngân sách nhà nước được giao tại đơn vị đảm bảo đúng các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiết kiệm chi và thực hiện nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Tăng cường cập nhật, nghiên cứu văn bản, quy định mới liên quan để triển khai đúng quy định. Thủ trưởng đơn vị, kế toán đơn vị phải nghiêm túc chấp hành các quy định về kế toán, hồ sơ, chứng từ, sổ sách và chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, công khai,…đúng quy định nhà nước hiện hành đảm bảo không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí và sai quy định nhà nước./.

                                                                                                                                              N.A.K

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi