Thanh tra
Kết luận thanh tra chuyên ngành hoạt động các Trung tâm, Cơ sở Ngoại ngữ, Tin học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tính đến thời điểm 11/10/2018, toàn tỉnh có 43 trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học (sau đây gọi tắt là trung tâm) ngoài công lập được cấp phép hoạt động, các trung tâm được phân bố tập trung ở thành phố Vĩnh Long. Quy mô và số lượng các trung tâm ngày một phát triển, số giáo viên người nước ngoài có xu hướng tăng nhanh, tính cạnh tranh ngày một gay gắt nên cần được thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở các trung tâm tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của các trung tâm (nếu có).

Qua thu thập thông tin, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở ký Quyết định thanh tra số 891/QĐ-SGDĐT ngày 31/10/2018 thanh tra 14 trung tâm trong tổng số 43 trung tâm (ưu tiên chọn trung tâm có giáo viên người nước ngoài, có số học viên theo học tương đối đông so với các trung tâm cùng địa bàn, …).

Thực hiện Quyết định thanh tra số 891/QĐ-SGDĐT, từ ngày 08/11/2018 đến ngày 23/11/2018 Đoàn thanh tra Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 14 trung tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung thanh tra gồm:

1. Việc thực hiện các quy định về hợp đồng lao động và tổ chức nhân sự của trung tâm (cơ sở).

2. Trình tự thành lập và tổ chức hoạt động của trung tâm (cơ sở) theo theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/01/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học nay đã được thay thế bằng Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT và các văn bản vi phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Công tác tuyển sinh; Thực hiện chương trình giảng dạy, hình thức học tập; Kiểm tra, cấp chứng chỉ trong năm 2018.

4. Việc thực hiện quy định bảo đảm điều kiện đào tạo, bồi dưỡng.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 12/12/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Ngày 02/01/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Kết luận thanh tra số 03/KL-SGDĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 86/2011/NĐ-CP để các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan xem nắm thông tin./. 

                                                                                                                                 Thanh tra

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi