Kế hoạch tài chính
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01 tháng 01năm 2019

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực thi hành.

Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này) gọi chung là doanh nghiệp được quy định như sau:

- Mức 4.180.000 đồng/tháng, đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng I;

- Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng II;

- Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng III;

- Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp địa bàn thuộc vùng IV.

Tỉnh Vĩnh Long: Thành phố Vĩnh Long, Thị xã Bình Minh và huyện Long Hồ thuộc vùng III; các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Bình Tân, Trà Ôn thuộc vùng IV./.

                                                                                                                                         H. T. P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi