Thanh tra
Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Vĩnh Long và THPT Mang Thít trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Đoàn thanh tra hành chính Trường THPT Vĩnh Long, Trường THPT Mang Thít trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long;

Đoàn thanh tra Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị trên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung thanh tra gồm:

1. Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các bộ phận có liên quan trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục, về tự chủ trong nhà trường; quy định về quản lí nhân sự (sắp xếp, tổ chức bộ máy, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức, …); các quy định về quản lý chuyên môn, dạy thêm học thêm, kiểm định chất lượng; các quy định về công khai minh bạch, thực hiện quy chế dân chủ, công tác kiểm tra nội bộ;

2. Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và những cá nhân có liên quan việc tổ chức giảng dạy và ôn tập thi THPT Quốc gia năm 2019; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; việc chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

3. Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

4. Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, của kế toán, thủ quỹ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các nguồn: Hoạt động phí (phần kinh phí do ngân sách cấp), học phí, dịch vụ, kinh phí từ nguồn thu từ dạy thêm, nguồn để lại từ quỹ khám chữa bệnh y tế tự nguyện; nguồn khác như nguồn xã hội hóa, nguồn kinh phí mua bảo hiểm thân thể (nếu có) năm 2017 và các thời kỳ khác có liên quan khi xét thấy cần thiết; việc thực hiện các quy định của Luật Kế toán và các văn bản pháp luật khác có liên quan (Chỉ tiến hành thanh tra tại trường THPT Mang Thít).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 24/12/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Kết luận thanh tra số 04/KL-SGDĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 86/2011/NĐ-CP để các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan xem nắm thông tin./. 

                                                                                                                             Thanh tra

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi