Văn phòng
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2018, Sở GDĐT đã tổ chức quán triệt trong toàn ngành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; cụ thể hóa thành kế hoạch và triển khai thực hiện trong toàn ngành, đạt được những kết quả nổi bật:

Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách đơn vị, góp phần ổn định kinh tế, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tỉnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục được tăng cường. Giữ vững kỷ cương nề nếp; vai trò và trách nhiệm bản thân người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong từng cơ quan, trường học được nâng cao. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, tạo dựng hành lang pháp lý để thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đảm bảo để các cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật.

Công tác thuyên chuyển, tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục được thực hiện công khai, minh bạch trên cơ sở rà soát nhu cầu ví trí việc làm và định mức giáo viên quy định. Vì vậy không phát sinh tình trạng thừa giáo viên do tuyển dụng. Chế độ chính sách được quan tâm, thực hiện kịp thời nên đời sống tinh thần của đội ngũ nhìn chung ổn định, an tâm công tác và đầu tư cho công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm qua được quan tân thực hiện nên nhìn chung đội ngũ đã có bước nâng lên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng GDĐT và chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa GDPT mới; đổi mới cơ chế quản lý tài chính, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các Dự án, Đề án đã được phê duyệt, trong đó có chú trọng việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tránh lãng phí.

Công tác đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được chỉ đạo thực hiện tốt, ưu tiên đầu tư các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tổ chức đa dạng các hoạt động đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo tổ chức nhiều chuyên đề ngoại khóa, cuộc thi, hội thi cần thiết, bổ ích cho cả giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo tiền đề tiến tới thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của Ngành đối với học sinh. Các trường học đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; thực hiện tốt việc lồng ghép, tích hợp giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục nhằm xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp tốt với công an phường đảm bảo an ninh trật tự trong, ngoài cơ quan. Triển khai tốt lực lượng và cơ sở vật chất đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, rủi ro thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Kiện toàn đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho công chức, viên chức trong việc phòng, chống cháy nổ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tất cả công chức, viên chức tham gia các hoạt động liên quan đến bí mật nhà nước đều ký cam kết đúng quy định.

Phối hợp tốt với Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác truyền thông về giáo dục để xã hội hiểu và đồng thuận với các chủ trương đổi mới của ngành, trong đó chú trọng tuyên truyền về chủ trương đổi mới chương trình GDPT mới. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội về các hoạt động của ngành.

Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục, đặc biệt trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phòng, chống ma túy và các tệ nạn trong học đường, giáo dục Quốc phòng-An ninh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Thực hiện tốt công tác XHHGD để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, khuyến học khuyến tài, tăng nguồn lực đầu tư CSVC.

Năm 2019, ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp mầm non, phổ thông theo Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mới.

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng. Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Giáo dục phổ thông tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác y tế trường học, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Đổi mới cơ chế hoạt động giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Gắn đào tạo nghề với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đáp ứng nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

 Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu cuối năm 2019 đạt 52%. Tiến hành tổng rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học; bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh công trình nước sạch trong trường học đạt hiệu quả.

 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục tăng cường giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

 Nâng cao hiệu quả công tác CCHC; bổ sung, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3,4.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; chú trọng công tác kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án làm cơ sở đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục sau khi được UBND tỉnh phê duyệt: Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2025"; "Đề án phát triển giáo dục phổ thông đến năm 2025"; "Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025"; "Đề án tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025"; Đề án "Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030".

 Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông. Tăng cường công tác truyền thông về đổi mới chương trình sách giáo khoa, tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các Đề án, kế hoạch của ngành./.

                                                                                                                               Văn phòng Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi