Văn phòng
Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở triển khai Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; đồng chí Trương Thanh Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy Sở thông qua tóm tắt báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; đồng chí Phạm Văn Hồng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở thông tin với đảng viên tình hình thời sự nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo sơ kết và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời đề xuất các giải pháp thực nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua dân vận khéo ...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong thời gian qua trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn của Ngành. Qua đó, đồng chí yêu cầu từng đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 06-CT/TU mà trước hết là vai trò nêu gương của đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ./.  

                                                                                                                                     TCCB

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi