Giáo dục - Đào tạo
Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài có hiệu lực, tổ chức, cơ sở giáo dục thành lập văn phòng đại diện nộp hồ sơ đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 24, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long) hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Trường hợp không cấp được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài theo Mẫu số 20 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và bản sao hồ sơ đề nghị cấp quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đã gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Quyết định bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân của người được bổ nhiệm;

+ Nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý lịch cá nhân;

+ Địa điểm cụ thể đặt văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và giấy tờ pháp lý có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài theo Mẫu số 20 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài có hiệu lực, tổ chức, cơ sở giáo dục thành lập văn phòng đại diện phải làm thủ tục đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo nơi văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài đặt trụ sở.

- Căn cứ pháp lý:

Nghị định 86/2018/NĐ-CP, ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngaoì trong lĩnh vực giáo dục.

Mẫu số 20

….(1)…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:        /

… … …, ngày .... tháng ... năm …….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

Kính gửi: …….(2)……..

Văn phòng đại diện của …….(3)…… tại Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập theo Quyết định số …… ngày …. tháng …… năm (xin gửi kèm theo bản sao); thông tin cụ thểnhư sau:

1. Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập văn phòng đại diện giáo dục:

Tên bằng tiếng Việt: ………………………………………..(2)...............................................

Tên bằng tiếng nước ngoài: ...............................................................................................

Quốc tịch: ……………………………………………………(3)................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Tel: ……………………….. Fax: ……………………….. Email: ............................................

2. Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Tên bằng tiếng Việt: ………………………………….(4)........................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài: ................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

3. Địa chỉ và thông tin liên hệ trụ sở Văn phòng đại diện:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện

a) Trưởng Văn phòng đại diện:

Họ và tên: ……………………………(5)………………… Giới tính (Nam, nữ): ....................

Sinh ngày ……. tháng ……. năm .......................................................................................

Quốc tịch: ...........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: .........................................................................................

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ………………………….……do: ………………………… cấp ngày ….. tháng …… năm …….. tại …………………………………………….

b) Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện: …….(6)………

5. Nội dung hoạt động:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Văn phòng đại diện của …………(3)…………. tại Việt Nam kính đề nghị ………..(2)………… cấp cho chúng tôi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ....

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện hoạt động;

(3) Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài đã được phép thành lập Văn phòng đại diện.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi