Giáo dục - Đào tạo
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long (Số 24, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long).

+ Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động; phương án giải quyết tài chính, tài sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục của Việt Nam và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

- Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc chấm dứt liên kết giáo dục được thực hiện theo đề nghị của các bên liên kết.

Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách nhiệm:

+ Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập đến hết cấp học;

+ Bồi hoàn cho học sinh các khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết bị chấm dứt hoạt động;

+ Thanh toán các khoản tiền lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động;

+ Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác.

- Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

……………., ngày……. tháng…… năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài

Kính gửi: ………(1)……….

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm:

Bên Việt Nam …………………………………..(2)...............................................................

- Trụ sở: .............................................................................................................................

- Điện thoại: .......................................................................................................................

- Fax: ..................................................................................................................................

- Website: ...........................................................................................................................

Bên nước ngoài: ………………………………………. (3)..................................................

- Trụ sở: .............................................................................................................................

- Điện thoại: .......................................................................................................................

- Fax: .................................................................................................................................

- Website: ..........................................................................................................................

Đã được cho phép thực hiện liên kết giáo dục theo Quyết định số: …………(4)………….

Đề nghị...(1)...phê duyệt chấm dứt liên kết giáo dục nêu trên kể từ ngày... tháng... năm...

Lý do chấm dứt: ..................................................................................................................

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi chấm dứt liên kết: .....................................................

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tài liệu gửi kèm theo gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết kèm theo các minh chứng về quá trình tổ chức, thực hiện liên kết trong thời gian được cấp phép;

2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết (bản tiếng Anh và bản tiếng Việt);

3. Kiến nghị các nội dung (nếu có) trong Quyết định phê duyệt chấm dứt và giải trình.

 

Bên Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Bên nước ngoài
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết;

(2) Tên cơ sở giáo dục Việt Nam;

(3) Tên cơ sở giáo dục nước ngoài;

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản.

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi