Văn phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long thực hiện tốt “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hoạt động tự giác, có tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ông Phạm Văn Hồng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long

tiếp đoàn kiểm tra công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018 

Từ thực tiễn tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có thể khẳng định đây là hình thức cơ bản, thích hợp nhất để tập hợp, thu hút, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao năng lực hoạt động của đông đảo nhân dân tham gia giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, tham gia quản lý nền an ninh trật tự của đất nước, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nội dung Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Lãnh đạo Sở GD&ĐT Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phong trào này, xem đây là một nhiệm vụ chính trị của ngành. Từ ngày 02/5/2007 sau khi Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thống nhất tên gọi là "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đến nay Sở GD&ĐT Vĩnh Long được Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen đơn vị Sở GD&ĐT Vĩnh Long đạt thành tích xuất sắc Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; năm 2005 Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba đơn vị Sở GD&ĐT Vĩnh Long có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; năm 2011 Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen đơn vị Sở GD&ĐT Vĩnh Long có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; năm 2014, Giám đốc Công an Tỉnh Vĩnh Long tặng Giấy khen đơn vị Sở GD&ĐT Vĩnh Long có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014; năm 2014, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đơn vị Sở GD&ĐT Vĩnh Long có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị số 12/CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục An ninh quốc phòng trong tình hình mới; năm 2015, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng Giấy khen đơn vị Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; năm 2016 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho đơn vị Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục an ninh quốc phòng trong tình hình mới; năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân viên cơ quan Sở GD&ĐT Vĩnh Long đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017,…

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Vĩnh Long sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Kiện toàn đội ngũ làm công tác bí mật nhà nước, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tự phòng, tự quản. Trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ cơ quan được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BCA, ngày 15/5/2018 của Bộ Công an về việc quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngăn chặn, báo cáo kịp thời khi phát hiện các loại tội phạm.

3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiện toàn đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; thường xuyên kiểm tra, bổ sung đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy trong đơn vị; nâng cao ý thức cảnh giác và đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng cháy nổ trong cơ quan, tổ chức thực hiện tốt quy định tại Thông tư số 08/2018/BCA, ngày 05/3/2018 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long về "công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự cơ quan". Chú trọng công tác tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan Sở GD&ĐT Vĩnh Long góp phần quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho Sở GD&ĐT Vĩnh Long vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo cơ sở nâng cao chất lượng mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long.

5. Phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long tập huấn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các trường mầm non, tiểu học và THCS các huyện, thị, thành phố./.

                                                                                                                           H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi