Chính trị tư tưởng
Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII); các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Ngày 10/10/2018, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII); các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức của Cơ quan Sở GD&ĐT, Công đoàn Ngành, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long.

Đ/c Nguyễn Thị Quyên Thanh, UV.BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về "Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";

Đ/c Trương Thanh Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu còn được tiếp thu các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) như: Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 16/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 20/8/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 20/8/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long  thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Đ/c Phạm Văn Hồng, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT triển khai

Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị

Qua Hội nghị, các cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)./.

                                                                                                                                          L.Đ.H.S

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi