Văn phòng
Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017
Ngày 14 tháng 01 năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017. Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã kết luận các nhiệm vụ giao sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt những kết quả như sau:

Về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý luôn được lãnh đạo Sở quan tâm. Đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, trong đó tập trung bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý. Bản thân cán bộ quản lý giáo dục các cấp đã chủ động tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Cán bộ quản lý sau khi được bồi dưỡng đã vận dụng tốt kiến thức vào quá trình công tác, nâng cao năng lực quản lý góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và của ngành.

Trên cơ sở rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục, các đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp bồi dưỡng trình độ Lý luận chính trị và Nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo. Trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức 01 lớp bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 70 học viên; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục với 195 học viên. Bên cạnh đó, Sở giáo dục và Đào tạo đã cử 03 công chức Sở bồi dưỡng trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 04 công chức bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính.

Về công tác truyền thông

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch truyền thông, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông. Phối hợp với Đài PTTH Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác truyền thông giáo dục để xã hội hiểu và chia sẻ về các chủ trương đổi mới của ngành.

Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội về các hoạt động của ngành. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác truyền thông qua Website của đơn vị, cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Về công tác quy hoạch, phát triển, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Sở GDĐT đã tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, gương mẫu về trách nhiệm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tham mưu với chính quyền địa phương triển khai rà soát, tuyển dụng, bố trí và sử dụng viên chức ngành Giáo dục đạt hiệu quả. Đánh giá, phân loại công chức viên chức đúng quy trình, sát thực tế. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và năng lực nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo.

Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn cụ thể về việc hướng dẫn xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL ngành GDĐT giai đoạn 2015 - 2020"; thỏa thuận Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ quản lý các trường trực thuộc. Thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Lãnh đạo các phòng chức năng chuyên môn nhiệm vụ Sở, Lãnh đạo Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Sở giáo dục và đào tạo tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông; tránh tình trạng dạy trước chương trình hoặc cắt bớt chương trình. Tổ chức hướng dẫn quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh đại học đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội.

Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thi; xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng tham gia công tác coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo. Chuẩn bị tốt việc đăng ký dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương.

Thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập; hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; việc đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, về vai trò của GDTX trong việc nâng cao dân trí, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục thực hiện quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về quy định nội dung và mức chi cho các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn số 223/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.

Về mối quan hệ giữa Bộ GDĐT, và Sở GDĐT: Chấp hành sự chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ do Bộ GDĐT giao; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động của Sở theo quy định của Bộ GDĐT. Tham gia đầy đủ các cuộc làm việc định kỳ và hội nghị chuyên đề giữa Bộ GDĐT với Sở GDĐT và lãnh đạo địa phương. Chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương thực hiện tốt các kết luận của Bộ trưởng. Kịp thời thông tin đầy đủ tình hình, kết quả hoạt động của ngành, các chủ trương, chính sách của ngành đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện đầy đủ các báo cáo cho Đoàn Đại biểu Quốc hội trước các Kỳ họp Quốc hội. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Bộ GDĐT trong thực hiện chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý giáo dục tại địa phương cũng như nắm bắt kịp thời những chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Về thực hiện trách nhiệm người đứng đầu: Giám đốc Sở thực hiện đúng Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên. Chủ động nắm bắt, giải quyết và chịu trách nhiệm trước những vấn đề nóng, những tồn tại, vướng mắc về giáo dục và đào tạo của địa phương.

Về công tác đánh giá học sinh: Công tác đánh giá học sinh đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học, không gây quá tải đối với học sinh.

Đối với mầm non: Thực hiện đánh giá theo đúng thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT về chương trình giáo dục mầm non. Riêng đánh giá trẻ 5 tuổi thực hiện theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Đối với Tiểu học: Thực hiện đánh giá theo đúng thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Đối với THCS và THPT: Thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT. Thực hiện tốt kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Về chế độ thông tin, báo cáo: Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, của Tỉnh ủy, Cục thống kê tỉnh và các ban ngành liên quan. Báo cáo đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác./.

                                                                                                  Văn phòng Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi