Giáo dục - Đào tạo
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;

Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT;

+ Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

+ Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm sát hạch (Trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học; trung tâm CNTT).

- Kết quả thực hiện: Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

- Phí, lệ phí: Do thỏa thuận của trung tâm sát hạch và người dự thi.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đăng ký dự thi ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyển thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

- Yêu cầu, điều kiện: Điều kiện dự thi

 + Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành;

+ Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

- Căn cứ pháp lý: Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyển thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Kính gửi:…………………………………………. (ghi tên Trung tâm sát hạch)

 

Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số       /2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày … tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tên tôi là: .......................................................................................................................

Ngày sinh: ......................................................................................................................

Số CMTND (hoặc giấy tờ khác theo quy định): .............................................................

ngày cấp……………………………… nơi cấp ................................................................

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

- Tên chứng chỉ (cơ bản hoặc nâng cao): ......................................................................

- Tên mô đun dự thi (nếu thi nâng cao): .........................................................................

- Yêu cầu khác (nếu có): ................................................................................................

Tại Hội đồng thi ...............................................................................................................

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

 

 

Tỉnh (Thành phố) ……, ngày…… tháng…… năm………
                                         Người đăng ký dự thi
                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi