Giáo dục - Đào tạo
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu năm học, người đứngđầu cơ sở giáo dục thông báo cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ) về chính sách đối với người khuyết tật và nộp một bộ hồsơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đối với cơ sở giáo dục công lập:

Người khuyết tật (hoặc cha mẹ, người giám hộ) nộp một bộ hồ sơ theoquy định cho cơ sở giáo dục công lập người khuyết tật đang học.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập tổ chức quy trình kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (bậc trung học phổ thông) để thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp trình phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại cơ sở giáo dục.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập:

 Người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ)nộp một bộ hồ sơ theo hướng dẫn sau:

Đối với người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục trực thuộc huyện,thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quản lý gửi về phòng giáo dục và đào tạo;

Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ số 24, đường 3/2, phường 1, thành phố Vĩnh Long) như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, công chức ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (theo đúng mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo đúng mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Bước 3: Cơ sở giáo dục ngoài công lập có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghịcủa người học trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghịcủa học sinh.

 Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiệnchi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp huyện quản lý;

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chitrả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh quản lý;

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần và số lượng hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

* Đối với người khuyết tập học tại các cơ sở giáo dục công lập:

+ Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quyđịnh của Nhà nước (bản sao có công chứng);

+ Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân dânxã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

*Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài cônglập

+ Đơn có xác nhận của nhà trường (theo mẫu tại phụ lục ban hành kèmtheo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC);

+ Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quyđịnh của Nhà nước (bản sao có công chứng);

+ Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tậpdùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: lần 1 chi trảvào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; lần 2 chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập phải đảm bảo thuận tiện cho người khuyết tật đi học. Trường hợp người học chưa nhận được chế độ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trảtiếp theo. Cơ quan thực hiện chi trả có trách nhiệm thông báo công khai về thủ tục, thời gian chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật để thuận tiện cho người khuyết tật hoặc gia đình người khuyết tật được nhận chế độ chính sách theo đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện

Người khuyết tật (hoặc cha mẹ, người giám hộ của người khuyết tật)

- Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ sở giáo dục công lập; cơ sở giáo dục ngoài công lập.

- Kết quả thực hiện

Người khuyết tật được chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phươngtiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật:

+ Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sởgiáo dục được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cấp học bổng 9 tháng/năm học. Không áp dụng chế độ này đối với các đối tượng người khuyết tật đã đượcHưởng học bổng chế độ chính sách theo quy định tại Quyết định số152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Người khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đang học tại cáccơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng/người/năm học. Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phươngtiện, đồ dùng học tập mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợphương tiện, đồ dùng học tập khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợcao nhất.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu đơn đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện

+ Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sởgiáo dục.

+ Không áp dụng chế độ này đối với các đối tượng người khuyết tật đãđược hưởng học bổng chế độ chính sách theo quy định tại Quyết định số152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ pháp lý

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP TIỀN HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÙNG RIÊNG
(Dùng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập)

Kính gửi: …………………………………………………………………

Họ và tên:...................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Họ tên cha hoặc mẹ của học sinh/sinh viên:..............................................................

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):...............................................................................

Xã (Phường): ……………………… Huyện (Quận):...................................................

Tỉnh (Thành phố):......................................................................................................

Hiện đang học tại: ....................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 

……, ngày     tháng      năm 20…….
Người làm đơn
(kí và ghi rõ họ, tên)

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục

Trường ......................................................................................................................

Xác nhận học sinh/sinh viên .....................................................................................

là học sinh/sinh viên lớp ……../năm thứ ……….Năm học …………../Khóa học……

của nhà trường.

Đề nghị …………………………………………………… xem xét giải quyết chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho học sinh/sinh viên ………………….. theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 

………, ngày     tháng      năm 20….
Thủ trưởng đơn vị
(kí tên và đóng dấu)

 

Quay lại In bài viết

Các thủ tục liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi