Văn phòng
Ngành Giáo dục Vĩnh Long thực hiện vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018

Với mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác dạy và học, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc huy động các nguồn lực cùng tham gia phát triển GD&ĐT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm 2018, được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long và các cấp lãnh đạo địa phương, sự nỗ lực và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được Ngành Giáo dục Vĩnh Long đầu tư xây dựng có trọng điểm, nhất là đối với các trường cận chuẩn, trường trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới.

Việc duy trì, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia đã và đang tạo ra khí thế thi đua ở các địa phương và ở các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong tỉnh. Tính đến ngày 10/5/2018, toàn tỉnh có 215/436 trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 49,31%, so với cuối năm 2017 tăng 6,42%, so với kế hoạch năm 2018 vượt 3,31%. Cụ thể: 48/120 trường Mầm non, tỷ lệ 40,00%, so với cuối năm 2017 tăng 10%; 115/196 trường Tiểu học, tỷ lệ 58,67%, so với cuối năm 2017 tăng 4,08%; 42/89 trường THCS, tỷ lệ 47,19%, so với cuối năm 2017 tăng 5,14%; 10/31 trường THPT, tỷ lệ 32,26%, so với cuối năm 2017 tăng 3,23%.

Trong thời gian tới, để công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia nói riêng và phát triển giáo dục và đào tạo nói chung phát triển mạnh mẽ và toàn diện, Ngành Giáo dục Vĩnh Long tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, coi xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi địa phương. Có kế hoạch dành quỹ đất, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, gắn hiệu quả của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia với xây dựng nông thôn mới.

Hai là, quan tâm thực hiện quy hoạch, phát triển hệ thống trường lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển. Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục đào tạo tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục. Quản lý, định hướng đầu tư cho giáo dục có trọng điểm, có chiến lược lâu dài. Thường xuyên rà soát các trường cận chuẩn, các trường đã đến hạn tái công nhận để có kế hoạch đầu tư, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo vừa tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn mới vừa đáp ứng điều kiện tái công nhận các trường đến hạn.

Ba là, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực tổ chức điều hành, cải tiến đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong các nhà trường. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính độc lập sáng tạo của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy. Coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức và rèn kỹ năng sống cho học sinh; giữ vững kỷ cương nền nếp trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường; phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bốn là, các cơ sở giáo dục chủ động rà soát đối chiếu với tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia; đánh giá mức độ, tiêu chuẩn các trường đã đạt, chưa đạt; xác định rõ nguyên nhân, tập trung các giải pháp xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Tổ chức tốt các hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo môi trường dạy học thân thiện, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới; thực hiện tốt việc huy động học sinh đến trường, có giải pháp hiệu quả chống lưu ban, bỏ học; tăng cường việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, hiệu quả; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục huy động, tập trung nguồn lực, ưu tiên kinh phí cho phát triển giáo dục; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tiếp tục vào cuộc, đồng thuận, ủng hộ chung tay xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành đoàn thể; sự tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn ngành trong thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra, ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long sẽ thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của ngành, của Tỉnh ủy về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020, tạo môi trường học tập chất lượng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

                                                                                                                         H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi